Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

04-37 yathaidhamsi samiddho ’gnir bhasma-sat kurute ’rjuna jnanagnih sarva-karmani bhasma-sat kurute tatha

yathaidhāṃsi samiddho ’gnirbhasmasātkurute ’rjuna jñānāgniḥ sarvakarmāṇi bhasmasātkurute tathā Vereinfachte Transkription: yathaidhamsi samiddho ’gnir bhasma-sat kurute ’rjuna jnanagnih sarva-karmani bhasma-sat kurute tatha   iTrans: yathaidhaa.nsi samiddho.agnirbhasmasaatkurute.arjuna . GYaanaagniH sarvakarmaaNi bhasmasaatkurute tathaa

04-39 shraddhaval labhate jnanam tat-parah samyatendriyah jnanam labdhva param shantim acirenadhigacchati

śraddhāvā.Nllabhate jñānaṃ tatparaḥ saṃyatendriyaḥ jñānaṃ labdhvā parāṃ śāntimacireṇādhigacchati Vereinfachte Transkription: shraddhaval labhate jnanam tat-parah samyatendriyah jnanam labdhva param shantim acirenadhigacchati   iTrans: shraddhaavaa.Nl{}labhate GYaanaM tatparaH sa.nyatendriyaH GYaanaM labdhvaa paraaM shaantimachireNaadhigach{}chhati