Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

04-35 yaj jnatva na punar moham evam yasyasi pandava yena bhutany asesani draksyasy atmany atho mayi

yajjñātvā na punarmohamevaṃ yāsyasi pāṇḍava
yena bhūtānyaśeṣāṇi drakṣyasyātmanyatho mayi

Play

Vereinfachte Transkription:

yaj jnatva na punar moham
evam yasyasi pandava
yena bhutany asesani
draksyasy atmany atho mayi

 

iTrans:

yajGYaatvaa na punarmohamevaM yaasyasi paaNDava
yena bhuutaanyasheshhaaNi drakshyasyaatmanyatho mayi