Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

07-20 kamais tais tair hrta-jnanah prapadyante ’nya-devatah tam tam niyamam asthaya prakritya niyatah svaya

kāmaistaistairhṛtajñānāḥ prapadyante ’nyadevatāḥ taṃ taṃ niyamamāsthāya prakṛtyā niyatāḥ svayā Vereinfachte Transkription: kamais tais tair hrta-jnanah prapadyante ’nya-devatah tam tam niyamam asthaya prakritya niyatah svaya   iTrans: kaamaistaistairhR^itaGYaanaaH prapadyante.anyadevataaH taM taM niyamamaasthaaya prakR^ityaa niyataaH svayaa

07-21 yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarcitum icchati tasya tasyacalam shraddham tam eva vidadhamy aham

yo yo yāṃ yāṃ tanuṃ bhaktaḥ śraddhayārcitumicchati tasya tasyācalāṃ śraddhāṃ tāmeva vidadhāmyaham Vereinfachte Transkription: yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarcitum icchati tasya tasyacalam shraddham tam eva vidadhamy aham   iTrans: yo yo yaa.n yaa.n tanuM bhak{}taH shraddhayaarchitumich{}chhati tasya tasyaachalaa.n shraddhaa.n taameva vidadhaamyaham.h