Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

07-22 sa taya shraddhaya yuktas tasyaradhanam ihate labhate ca tatah kaman mayaiva vihitan hi tan

sa tayā śraddhayā yuktastasyārādhanamīhate
labhate ca tataḥ kāmānmayaiva vihitānhitān

Play

Vereinfachte Transkription:

sa taya shraddhaya yuktas tasyaradhanam ihate
labhate ca tatah kaman mayaiva vihitan hi tan

 

iTrans:

sa tayaa shraddhayaa yuk{}tastasyaaraadhanamiihate
labhate cha tataH kaamaanmayaivaH vihitaanhitaan.h