Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

07-24 avyaktam vyaktim apannam manyante mam abuddhayah param bhavam ajananto mamavyayam anuttamam

avyaktaṃ vyaktimāpannaṃ
manyante māmabuddhayaḥ
paraṃ bhāvamajānanto
mamāvyayamanuttamam

Play

Vereinfachte Transkription:

avyaktam vyaktim apannam
manyante mam abuddhayah
param bhavam ajananto
mamavyayam anuttamam

 

iTrans:

avyak{}taM vyak{}timaapannaM
manyante maamabuddhayaH
paraM bhaavamajaananto
mamaavyayamanuttamam.h