Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

01-02 sanjaya uvaca drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada acaryam upasangamya raja vacanam abravit

saṃjaya uvāca
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ
vyūḍhaṃ duryodhanastadā
ācāryamupasaṃgamya
rājā vacanamabravīt

Vereinfachte Transkription:

 ...>>> weiter zum vollen Artikel...

01-20 atha vyavasthitan drishtva dhartarastran kapi-dhvajah pravrtte shastra-sampate dhanur udyamya pandavah hrishikesham tada vakyam idam aha mahi-pate

atha vyavasthitāndṛṣṭvā
dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ
pravṛtte śastrasaṃpāte
dhanurudyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam
idamāha mahīpate

 ...>>> weiter zum vollen Artikel...

01-21 und 01-22 arjuna uvaca senayor ubhayor madhye ratham sthapaya me ’cyuta yavad etan nirikse ’ham yoddhu-kaman avasthitan kair maya saha yoddhavyam asmin rana-samudyame

arjuna uvāca
senayorubhayormadhye
rathaṃ sthāpaya me.acyuta
yāvadetānnirikṣe.ahaṃ
yoddhukāmānavasthitān
kairmayā saha yoddhavyam
asminraṇasamudyame

01-26 tatrapasyat sthitan parthah pitrn atha pitamahan acaryan matulan bhratrn putran pautran sakhims tatha svasuran suhridas caiva senayor ubhayor api

tatrāpaśyatsthitānpārthaḥ
pitṛnatha pitāmahān
ācāryānmātulānbhrātṛn
putrānpautrānsakhīṃstathā
śvaśurānsuhṛdaścaiva
senayorubhayorapi

Vereinfachte Transkription:

 ...>>> weiter zum vollen Artikel...

Seite 1 von 1812345678910...Letzte »