Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

01-37 tasman narha vayam hantum dhartarastran sa-bandhavan sva-janam hi katham hatva sukhinah syama madhava

tasmānnārhā vayaṃ hantuṃ
dhārtarāṣṭrānsvabāndhavān
svajanaṃ hi kathaṃ hatvā
sukhinaḥ syāma mādhava

Play

Vereinfachte Transkription:

tasman narha vayam hantum
dhartarastran sa-bandhavan
sva-janam hi katham hatva
sukhinah syama madhava

 

iTrans:

tasmaannaarhaa vaya.n hantuM
dhaartaraashhTraansvabaandhavaan.h .
svajana.n hi katha.n hatvaa
sukhinaH syaama maadhava