Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

06-Abschluss-OM tat sat iti srimad bhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjuna samvade atmasamyama yogo nama sastho ’dhyayah

OM tatsaditi śrīmad bhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre śrīkṛṣṇārjunasaṃvāde ātmasaṃyamayogo nāma ṣaṣṭho ’dhyāyaḥ Vereinfachte Transkription: OM tatsaditi srimad bhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjuna samvade atmasamyama yogo nama sastho ’dhyayah   iTrans: AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade aatmasa.nyamayogo naama shhashhTho.adhyaayaH

07-01 sri-bhagavan uvaca mayy asakta-manah partha yogam yunjan mad-asrayah asamsayam samagram mam yatha jnasyasi tac chrnu

śrībhagavānuvāca mayyāsaktamanāḥ pārtha yogaṃ yuñjanmadāśrayaḥ asaṃśayaṃ samagraṃ māṃ yathā jñāsyasi tacchṛṇu Vereinfachte Transkription: sri-bhagavan uvaca mayy asakta-manah partha yogam yunjan mad-asrayah asamsayam samagram mam yatha jnasyasi tac chrnu   iTrans: shriibhagavaanuvaacha mayyaasak{}tamanaaH paartha yogaM yuJN{}janmadaashrayaH asa.nshayaM samagraM maa.n yathaa GYaasyasi tach{}chhR^iNu

07-02 jnanam te ’ham sa-vijnanam idam vaksyamy asesatah yaj jnatva neha bhuyo ’nyaj jnatavyam avasisyate

jñānaṃ te ’haṃ savijñānamidaṃ vakṣyāmyaśeṣataḥ yajjñātvā neha bhūyo ’nyajjñātavyamavaśiṣyate Vereinfachte Transkription: jnanam te ’ham sa-vijnanam idam vaksyamy asesatah yaj jnatva neha bhuyo ’nyaj jnatavyam avasisyate   iTrans: GYaanaM te.ahaM saviGYaanamidaM vakshyaamyasheshhataH yajGYaatvaa neha bhuuyo.anyajGYaatavyamavashishhyate

07-08 raso ’ham apsu kaunteya prabhasmi sasi-suryayoh pranavah sarva-vedesu shabdah khe paurusam nrsu

raso ’hamapsu kaunteya prabhāsmi śaśisūryayoḥ praṇavaḥ sarvavedeṣu śabdaḥ khe pauruṣaṃ nṛṣu Vereinfachte Transkription: raso ’ham apsu kaunteya prabhasmi sasi-suryayoh pranavah sarva-vedesu shabdah khe paurusam nrsu   iTrans: raso.ahamapsu kaunteya prabhaasmi shashisuuryayoH praNavaH sarvavedeshhu shabdaH khe paurushhaM nR^ishhu

07-20 kamais tais tair hrta-jnanah prapadyante ’nya-devatah tam tam niyamam asthaya prakritya niyatah svaya

kāmaistaistairhṛtajñānāḥ prapadyante ’nyadevatāḥ taṃ taṃ niyamamāsthāya prakṛtyā niyatāḥ svayā Vereinfachte Transkription: kamais tais tair hrta-jnanah prapadyante ’nya-devatah tam tam niyamam asthaya prakritya niyatah svaya   iTrans: kaamaistaistairhR^itaGYaanaaH prapadyante.anyadevataaH taM taM niyamamaasthaaya prakR^ityaa niyataaH svayaa

07-21 yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarcitum icchati tasya tasyacalam shraddham tam eva vidadhamy aham

yo yo yāṃ yāṃ tanuṃ bhaktaḥ śraddhayārcitumicchati tasya tasyācalāṃ śraddhāṃ tāmeva vidadhāmyaham Vereinfachte Transkription: yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarcitum icchati tasya tasyacalam shraddham tam eva vidadhamy aham   iTrans: yo yo yaa.n yaa.n tanuM bhak{}taH shraddhayaarchitumich{}chhati tasya tasyaachalaa.n shraddhaa.n taameva vidadhaamyaham.h

07-28 yesham tv anta-gatam papam jananam punya-karmanam te dvandva-moha-nirmukta bhajante mam drdha-vratah

yeṣāṃ tvantagataṃ pāpaṃ janānāṃ puṇyakarmaṇām te dvandvamohanirmuktā bhajante māṃ dṛḍhavratāḥ Vereinfachte Transkription: yesham tv anta-gatam papam jananam punya-karmanam te dvandva-moha-nirmukta bhajante mam drdha-vratah   iTrans: yeshhaa.n tvantagataM paapa.n janaanaaM puNyakarmaNaam.h te dvandvamohanirmuk{}taa bhajante maa.n dR^iDhavrataaH

07-30 sadhibhutadhidaivam mam sadhiyajnam ca ye viduh prayana-kale ’pi ca mam te vidur yukta-cetasah

sādhibhūtādhidaivaṃ māṃ sādhiyajñaṃ ca ye viduḥ prayāṇakāle ’pi ca māṃ te viduryuktacetasaḥ Vereinfachte Transkription: sadhibhutadhidaivam mam sadhiyajnam ca ye viduh prayana-kale ’pi ca mam te vidur yukta-cetasah   iTrans: saadhibhuutaadhidaivaM maa.n saadhiyaGYa.n cha ye viduH prayaaNakaale.api cha maa.n te viduryuk{}tachetasaH

07-Abschluss OM tat sat iti srimad bhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjuna samvade jnana vijnana yogo nama saptamo ´dhyayah

OM tatsaditi śrīmad bhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre śrīkṛṣṇārjunasaṃvāde jñānavijñānayogo nāma saptamo ’dhyāyaḥ Vereinfachte Transkription: OM tat sat iti srimad bhagavadgitasupanisatsu brahma vidyayam yoga sastre srikrsnarjuna samvade jnana vijnana yogo nama saptamo ’dhyayah   iTrans: AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade GYaanaviGYaanayogo naama sap{}tamo.adhyaayaH

08-01 arjuna uvaca kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutam ca kim proktam adhidaivam kim ucyate

arjuna uvāca kiṃ tad brahma kimadhyātmaṃ kiṃ karma puruṣottama adhibhūtaṃ ca kiṃ proktamadhidaivaṃ kimucyate Vereinfachte Transkription: arjuna uvaca kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutam ca kim proktam adhidaivam kim ucyate   iTrans: arjuna uvaacha ki.n tad.h brahma kimadhyaatma.n kiM karma purushhottama adhibhuuta.n cha …

Weiterlesen

08-02 adhiyajnah katham ko ’tra dehe ’smin madhusudana prayana-kale ca katham jneyo ’si niyatatmabhih

adhiyajñaḥ kathaṃ ko ’tra dehe ’sminmadhusūdana prayāṇakāle ca kathaṃ jñeyo ’si niyatātmabhiḥ Vereinfachte Transkription: adhiyajnah katham ko ’tra dehe ’smin madhusudana prayana-kale ca katham jneyo ’si niyatatmabhih   iTrans: adhiyaGYaH kathaM ko.atra dehe.asminmadhusuudana prayaaNakaale cha kathaM GYeyo.asi niyataatmabhiH

08-03 sri-bhagavan uvaca aksharam brahma paramam svabhavo ’dhyatmam ucyate bhuta-bhavodbhava-karo visargah karma-samjnitah

śrībhagavānuvāca akṣaraṃ brahma paramaṃ svabhāvo ’dhyātmamucyate bhūtabhāvodbhavakaro visargaḥ karmasaṃjñitaḥ Vereinfachte Transkription: sri-bhagavan uvaca aksharam brahma paramam svabhavo ’dhyatmam ucyate bhuta-bhavodbhava-karo visargah karma-samjnitah   iTrans: shriibhagavaanuvaacha aksharaM brahma paramaM svabhaavo.adhyaatmamuchyate bhuutabhaavodbhavakaro visargaH karmasa.nGYitaH