Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

01-21 und 01-22 arjuna uvaca senayor ubhayor madhye ratham sthapaya me ’cyuta yavad etan nirikse ’ham yoddhu-kaman avasthitan kair maya saha yoddhavyam asmin rana-samudyame

arjuna uvāca
senayorubhayormadhye
rathaṃ sthāpaya me.acyuta
yāvadetānnirikṣe.ahaṃ
yoddhukāmānavasthitān
kairmayā saha yoddhavyam
asminraṇasamudyame

Play

Vereinfachte Transkription:

arjuna uvaca
senayor ubhayor madhye
ratham sthapaya me ’cyuta
yavad etan nirikse ’ham
yoddhu-kaman avasthitan
kair maya saha yoddhavyam
asmin rana-samudyame

iTrans:

arjuna uvaacha .
senayorubhayormadhye
ratha.n sthaapaya me.achyuta
yaavadetaannirikshe.ahaM
yoddhukaamaanavasthitaan.h .
kairmayaa saha yoddhavyam
asmin{}raNasamudyame