Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

01-14 tatah svetair hayair yukte mahati syandane sthitau madhavah pandavas caiva divyau sankhau pradadhmatuh

tataḥ śvetairhayairyukte
mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaścaiva
divyau śaṅkhau pradaghmatuḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

tatah svetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
madhavah pandavas caiva
divyau sankhau pradadhmatuh

 

iTrans:

tataH shvetairhayairyuk{}te
mahati syandane sthitau .
maadhavaH paaNDavashchaiva
divyau shaN^khau pradaghmatuH