Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

17-08 ayuh-sattva-balarogya- sukha-priti-vivardhanah rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvika-priyah

āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ Vereinfachte Transkription: ayuh-sattva-balarogya- sukha-priti-vivardhanah rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvika-priyah   iTrans: aayuHsattvabalaarogyasukhapriitivivardhanaaH rasyaaH s{}nigdhaaH sthiraa hR^idyaa aahaaraaH saattvikapriyaaH

17-12 abhisandhaya tu phalam dambhartham api caiva yat ijyate bharata-srestha tam yajnam viddhi rajasam

abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārthamapi caiva yat ijyate bharataśreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam Vereinfachte Transkription: abhisandhaya tu phalam dambhartham api caiva yat ijyate bharata-srestha tam yajnam viddhi rajasam   iTrans: abhisa.ndhaaya tu phalaM dambhaarthamapi chaiva yat.h ijyate bharatashreshhTha taM yaGYa.n viddhi raajasam.h

17-17 shraddhaya paraya taptam tapas tat tri-vidham naraih aphalakanksibhir yuktaih sattvikam paricakshate

śraddhayā parayā taptaṃ tapastattrividhaṃ naraiḥ aphalākāṅkṣibhiryuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate Vereinfachte Transkription: shraddhaya paraya taptam tapas tat tri-vidham naraih aphalakanksibhir yuktaih sattvikam paricakshate   iTrans: shraddhayaa parayaa tap{}ta.n tapastattrividhaM naraiH aphalaakaaN^kshibhiryuk{}taiH saattvikaM parichakshate