Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

17-17 shraddhaya paraya taptam tapas tat tri-vidham naraih aphalakanksibhir yuktaih sattvikam paricakshate

śraddhayā parayā taptaṃ
tapastattrividhaṃ naraiḥ
aphalākāṅkṣibhiryuktaiḥ
sāttvikaṃ paricakṣate

Play

Vereinfachte Transkription:

shraddhaya paraya taptam
tapas tat tri-vidham naraih
aphalakanksibhir yuktaih
sattvikam paricakshate

 

iTrans:

shraddhayaa parayaa tap{}ta.n
tapastattrividhaM naraiH
aphalaakaaN^kshibhiryuk{}taiH
saattvikaM parichakshate