Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-48 saha-jam karma kaunteya sa-dosam api na tyajet sarvarambha hi dosena dhumenagnir ivavrtah

sahajaṃ karma kaunteya
sadoṣamapi na tyajet
sarvārambhā hi doṣeṇa
dhūmenāgnirivāvṛtāḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

saha-jam karma kaunteya
sa-dosam api na tyajet
sarvarambha hi dosena
dhumenagnir ivavrtah

 

iTrans:

sahajaM karma kaunteya
sadoshhamapi na tyajet.h
sarvaarambhaa hi doshheNa
dhuumenaagnirivaavR^itaaH