Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

14-16 karmanah sukritasyahuh sattvikam nirmalam phalam rajasas tu phalam duhkham ajnanam tamasah phalam

karmaṇaḥ sukṛtasyāhuḥ
sāttvikaṃ nirmalaṃ phalam
rajasastu phalaṃ duḥkham
ajñānaṃ tamasaḥ phalam

Play

Vereinfachte Transkription:

karmanah sukritasyahuh
sattvikam nirmalam phalam
rajasas tu phalam duhkham
ajnanam tamasah phalam

 

iTrans:

karmaNaH sukR^itasyaahuH
saattvikaM nirmalaM phalam.h
rajasastu phalaM duHkham
aGYaanaM tamasaH phalam.h