Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

12-01 arjuna uvaca evam satata-yukta ye bhaktas tvam paryupasate ye capy aksharam avyaktam tesham ke yoga-vittamah

arjuna uvāca
evaṃ satatayuktā ye
bhaktāstvāṃ paryupāsate
ye cāpyakṣaramavyaktaṃ
teṣāṃ ke yogavittamāḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

arjuna uvaca
evam satata-yukta ye
bhaktas tvam paryupasate
ye capy aksharam avyaktam
tesham ke yoga-vittamah

 

iTrans:

arjuna uvaacha
evaM satatayuk{}taa ye
bhak{}taastvaaM paryupaasate
ye chaapyaksharamavyak{}taM
teshhaa.n ke yogavittamaaH