Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-53 ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham vimucya nirmamah santo brahma-bhuyaya kalpate

ahaṃkāraṃ balaṃ darpaṃ
kāmaṃ krodhaṃ parigraham
vimucya nirmamaḥ śānto
brahmabhūyāya kalpate

Play

Vereinfachte Transkription:

ahankaram balam darpam
kamam krodham parigraham
vimucya nirmamah santo
brahma-bhuyaya kalpate

 

iTrans:

aha.nkaaraM balaM darpa.n
kaamaM krodhaM parigraham.h
vimuchya nirmamaH shaanto
brahmabhuuyaaya kal{}pate