Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-45 sve sve karmany abhiratah samsiddhim labhate narah sva-karma-niratah siddhim yatha vindati tac chrnu

sve sve karmaṇyabhirataḥ
saṃsiddhiṃ labhate naraḥ
svakarmanirataḥ siddhiṃ
yathā vindati tacchṛṇu

Play

Vereinfachte Transkription:

sve sve karmany abhiratah
samsiddhim labhate narah
sva-karma-niratah siddhim
yatha vindati tac chrnu

 

iTrans:

sve sve karmaNyabhirataH
sa.nsiddhi.n labhate naraH
svakarmanirataH siddhi.n
yathaa vindati tach{}chhR^iNu