Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-23 niyatam sanga-rahitam araga-dvesatah kritam aphala-prepsuna karma yat tat sattvikam ucyate

niyataṃ saṅgarahitam
arāgadveṣataḥ kṛtam
aphalaprepsunā karma
yattatsāttvikamucyate

Play

Vereinfachte Transkription:

niyatam sanga-rahitam
araga-dvesatah kritam
aphala-prepsuna karma
yat tat sattvikam ucyate

 

iTrans:https://www.yoga-vidya.de/Yoga–Buch/bhagavad-gita/wp-admin/post.php?post=6969&action=edit

niyataM saN^garahitam
araagadveshhataH kR^itam.h
aphalaprepsunaa karma
yattatsaattvikamuchyate