Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

15-05 nirmana-moha jita-sanga-dosa adhyatma-nitya vinivrtta-kamah dvandvair vimuktah sukha-duhkha-samjnair gacchanty amudhah padam avyayam tat

nirmānamohā jitasaṅgadoṣā
adhyātmanityā vinivṛttakāmāḥ
dvandvairvimuktāḥ sukhaduḥkhasaṃjñaiḥ
gacchantyamūḍhāḥ padamavyayaṃ tat

Play

Vereinfachte Transkription:

nirmana-moha jita-sanga-dosa
adhyatma-nitya vinivrtta-kamah
dvandvair vimuktah sukha-duhkha-samjnair
gacchanty amudhah padam avyayam tat

 

iTrans:

nirmaanamohaa jitasaN^gadoshhaa
adhyaatmanityaa vinivR^ittakaamaaH
dvandvairvimuk{}taaH sukhaduHkhasa.nGYaiH
gach{}chhantyamuuDhaaH padamavyayaM tat.h