Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

15-04 tatah padam tat parimargitavyam yasmin gata na nivartanti bhuyah tam eva cadyam purusham prapadye yatah pravrttih prasrta purani

tataḥ padaṃ tatparimārgitavyaṃ
yasmingatā na nivartanti bhūyaḥ
tameva cādyaṃ puruṣaṃ prapadye
yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī

Play

Vereinfachte Transkription:

tatah padam tat parimargitavyam
yasmin gata na nivartanti bhuyah
tam eva cadyam purusham prapadye
yatah pravrttih prasrta purani

 

iTrans:

tataH padaM tatparimaargitavyaM
yasmingataa na nivartanti bhuuyaH
tameva chaadyaM purushhaM prapadye
yataH pravR^ittiH prasR^itaa puraaNii