Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

14-05 sattvam rajas tama iti gunah prakriti-sambhavah nibadhnanti maha-baho dehe dehinam avyayam

sattvaṃ rajastama iti
guṇāḥ prakṛtisambhavāḥ
nibadhnanti mahābāho
dehe dehinamavyayam

Play

Vereinfachte Transkription:

sattvam rajas tama iti
gunah prakriti-sambhavah
nibadhnanti maha-baho
dehe dehinam avyayam

 

iTrans:

sattvaM rajastama iti
guNaaH prakR^itisambhavaaH
nibadh{}nanti mahaabaaho
dehe dehinamavyayam.h