Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

13-34 kshetra-kshetrajnayor evam antaram jnana-caksusa bhuta-prakriti-moksham ca ye vidur yanti te param

kṣetrakṣetrajñayorevam
antaraṃ jñānacakṣuṣā
bhūtaprakṛtimokṣaṃ ca
ye viduryānti te param

Play

Vereinfachte Transkription:

kshetra-kshetrajnayor evam
antaram jnana-caksusa
bhuta-prakriti-moksham ca
ye vidur yanti te param

 

iTrans:

kshetrakshetraGYayorevam
antaraM GYaanachakshushhaa
bhuutaprakR^itimoksha.n cha
ye viduryaanti te param.h