Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

13-12 jneyam yat tat pravaksyami yaj jnatvamritam asnute anadi mat-param brahma na sat tan nasad ucyate

jñeyaṃ yattatpravakṣyāmi
yajjñātvā.amṛtamaśnute
anādimatparaṃ brahma
na sattannāsaducyate

Play

Vereinfachte Transkription:

jneyam yat tat pravaksyami
yaj jnatvamritam asnute
anadi mat-param brahma
na sat tan nasad ucyate

 

iTrans:

GYeyaM yattatpravakshyaami
yajGYaatvaa.amR^itamashnute
anaadimatparaM brahma
na sattannaasaduchyate