Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

13-03 tat kshetram yac ca yadrk ca yad-vikari yatas ca yat sa ca yo yat-prabhavas ca tat samasena me shrinu

tatkṣetraṃ yacca yādṛkca
yadvikāri yataśca yat
sa ca yo yatprabhāvaśca
tatsamāsena me śṛṇu

Play

Vereinfachte Transkription:

tat kshetram yac ca yadrk ca
yad-vikari yatas ca yat
sa ca yo yat-prabhavas ca
tat samasena me shrinu

 

iTrans:

tatkshetra.n yach{}cha
yaadR^ikcha yadvikaari yatashcha yat.h
sa cha yo yatprabhaavashcha
tatsamaasena me shR^iNu