Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

12-16 anapeksah sucir daksha udasino gata-vyathah sarvarambha-parityagi yo mad-bhaktah sa me priyah

anapekṣaḥ śucirdakṣa
udāsīno gatavyathaḥ
sarvārambhaparityāgī
yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

anapeksah sucir daksha
udasino gata-vyathah
sarvarambha-parityagi
yo mad-bhaktah sa me priyah

 

iTrans:

anapekshaH shuchirdaksha
udaasiino gatavyathaH
sarvaarambhaparityaagii
yo madbhak{}taH sa me priyaH