Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

11-38 tvam adi-devah purushah puranas tvam asya vishvasya param nidhanam vettasi vedyam ca param ca dhama tvaya tatam vishvam ananta-rupa

tvamādidevaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
tvamasya viśvasya paraṃ nidhānam
vettāsi vedyaṃ ca paraṃ ca dhāma
tvayā tataṃ viśvamanantarūpa

Play

Vereinfachte Transkription:

tvam adi-devah purushah puranas
tvam asya vishvasya param nidhanam
vettasi vedyam ca param ca dhama
tvaya tatam vishvam ananta-rupa

 

iTrans:

tvamaadidevaH purushhaH puraaNaH
tvamasya vishvasya paraM nidhaanam.h
vettaasi vedya.n cha para.n cha dhaama
tvayaa tataM vishvamanantaruupa