Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

11-30 lelihyase grasamanah samantal lokan samagran vadanair jvaladbhih tejobhir apurya jagat samagram bhasas tavograh pratapanti visno

lelihyase grasamānaḥ samantāt
lokānsamagrānvadanairjvaladbhiḥ
tejobhirāpūrya jagatsamagraṃ
bhāsastavogrāḥ pratapanti viṣṇo

Play

Vereinfachte Transkription:

lelihyase grasamanah samantal
lokan samagran vadanair jvaladbhih
tejobhir apurya jagat samagram
bhasas tavograh pratapanti visno

 

iTrans:

lelihyase grasamaanaH samantaat.h
lokaansamagraanvadanairjvaladbhiH
tejobhiraapuurya jagatsamagra.n
bhaasastavograaH pratapanti vishhNo