Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

11-24 nabhah-sprsam diptam aneka-varnam vyattananam dipta-visala-netram drishtva hi tvam pravyathitantar-atma dhrtim na vindami samam ca visno

nabhaḥspṛśaṃ dīptamanekavarṇaṃ
vyāttānanaṃ dīptaviśālanetram
dṛṣṭvā hi tvāṃ pravyathitāntarātmā
dhṛtiṃ na vindāmi śamaṃ ca viṣṇo

Play

Vereinfachte Transkription:

nabhah-sprsam diptam aneka-varnam
vyattananam dipta-visala-netram
drishtva hi tvam pravyathitantar-atma
dhrtim na vindami samam ca visno

 

iTrans:

nabhaHspR^ishaM diip{}tamanekavarNa.n
vyaattaananaM diip{}tavishaalanetram.h
dR^ishh{}Tvaa hi tvaaM pravyathitaantaraatmaa
dhR^iti.n na vindaami shama.n cha vishhNo