Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

1-47 sanjaya uvaca evam uktvarjunah sankhye rathopastha upavisat visrjya sa-saram capam soka-samvigna-manasah

saṃjaya uvāca
evamuktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya saśaraṃ cāpaṃ
śokasaṃvignamānasaḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

sanjaya uvaca
evam uktvarjunah sankhye
rathopastha upavisat
visrjya sa-saram capam
soka-samvigna-manasah

 

iTrans:

sa.njaya uvaacha .
evamuk{}tvaarjunaH saN^khye
rathopastha upaavishat.h .
visR^ijya sashara.n chaapa.n
shokasa.nvignamaanasaH