Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

09-28 subhasubha-phalair evam moksyase karma-bandhanaih sannyasa-yoga-yuktatma vimukto mam upaisyasi

śubhāśubhaphalairevaṃ
mokṣyase karmabandhanaiḥ
saṃnyāsayogayuktātmā
vimukto māmupaiṣyasi

Play

Vereinfachte Transkription:

subhasubha-phalair evam
moksyase karma-bandhanaih
sannyasa-yoga-yuktatma
vimukto mam upaisyasi

 

 

iTrans:

shubhaashubhaphalairevaM
mokshyase karmabandhanaiH
sa.nnyaasayogayuk{}taatmaa
vimuk{}to maamupaishhyasi