Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

09-26 patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tad aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah

patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ
yo me bhaktyā prayacchati
tadahaṃ bhaktyupahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

patram puspam phalam toyam
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhakty-upahrtam
asnami prayatatmanah

 

 

iTrans:

patraM pushhpaM phalaM toyaM
yo me bhak{}tyaa prayach{}chhati
tadahaM bhak{}tyupahR^itam
ashnaami prayataatmanaH