Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

08-22 purushah sa parah partha bhaktya labhyas tv ananyaya yasyantah-sthani bhutani yena sarvam idam tatam

puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyastvananyayā
yasyāntaḥsthāni bhūtāni
yena sarvamidaṃ tatam

Play

Vereinfachte Transkription:

purushah sa parah partha
bhaktya labhyas tv ananyaya
yasyantah-sthani bhutani
yena sarvam idam tatam

 

iTrans:

purushhaH sa paraH paartha
bhak{}tyaa labhyastvananyayaa
yasyaantaHsthaani bhuutaani
yena sarvamidaM tatam.h