Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

06-42 atha va yoginam eva kule bhavati dhimatam etad dhi durlabhataram loke janma yad idrsam

athavā yogināmeva
kule bhavati dhīmatām
etaddhi durlabhataraṃ
loke janma yadīdṛśam

Play

Vereinfachte Transkription:

atha va yoginam eva
kule bhavati dhimatam
etad dhi durlabhataram
loke janma yad idrsam

 

iTrans:

athavaa yoginaameva
kule bhavati dhiimataam.h
etaddhi durlabhataraM
loke janma yadiidR^isham.h