Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

04-41 yoga-sannyasta-karmanam jnana-sanchinna-samsayam atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya

yogasaṃnyastakarmāṇaṃ
jñānasaṃchinnasaṃśayam
ātmavantaṃ na karmāṇi
nibadhnanti dhanaṃjaya

Play

Vereinfachte Transkription:

yoga-sannyasta-karmanam
jnana-sanchinna-samsayam
atmavantam na karmani
nibadhnanti dhananjaya

 

iTrans:

yogasa.nnyastakarmaaNaM
GYaanasa.nchhinnasa.nshayam.h
aatmavantaM na karmaaNi
nibadh{}nanti dhana.njaya