Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

04-12 kanksantah karmanam siddhim yajanta iha devatah ksipram hi manuse loke siddhir bhavati karma-ja

kāṅkṣantaḥ karmaṇāṃ siddhiṃ
yajanta iha devatāḥ
kṣipraṃ hi mānuṣe loke
siddhirbhavati karmajā

Play

Vereinfachte Transkription:

kanksantah karmanam siddhim
yajanta iha devatah
ksipram hi manuse loke
siddhir bhavati karma-ja

iTrans:

kaaN^kshantaH karmaNaa.n siddhi.n
yajanta iha devataaH
kshipra.n hi maanushhe loke
siddhirbhavati karmajaa