Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

03-07 yas tv indriyani manasa niyamyarabhate ’rjuna karmendriyaih karma-yogam asaktah sa visisyate

yastvindriyāṇi manasā
niyamyārabhate.arjuna
karmendriyaiḥ karmayogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

Play

Vereinfachte Transkription:

yas tv indriyani manasa
niyamyarabhate ’rjuna
karmendriyaih karma-yogam
asaktah sa visisyate

 

iTrans:

yastvindriyaaNi manasaa
niyamyaarabhate.arjuna .
karmendriyaiH karmayogam
asak{}taH sa vishishhyate