Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

02-21 vedavinasinam nityam ya enam ajam avyayam katham sa purushah partha kam ghatayati hanti kam

vedāvināśinaṃ nityaṃ
ya enamajamavyayam
kathaṃ sa puruṣaḥ pārtha
kaṃ ghātayati hanti kam

Play

Vereinfachte Transkription:

vedavinasinam nityam
ya enam ajam avyayam
katham sa purushah partha
kam ghatayati hanti kam

 

iTrans:

vedaavinaashina.n nitya.n
ya enamajamavyayam.h .
katha.n sa purushhaH paartha
ka.n ghaatayati hanti kam.h