Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-51 buddhya vishuddhaya yukto dhrtyatmanam niyamya ca shabdadin visayams tyaktva raga-dvesau vyudasya ca

buddhyā viśuddhayā yukto
dhṛtyātmānaṃ niyamya ca
śabdādīnviṣayāṃstyaktvā
rāgadveṣau vyudasya ca

Play

Vereinfachte Transkription:

buddhya vishuddhaya yukto
dhrtyatmanam niyamya ca
shabdadin visayams tyaktva
raga-dvesau vyudasya ca

 

iTrans:

bud.hdhyaa vishuddhayaa yuk{}to
dhR^ityaatmaanaM niyamya cha
shabdaadiinvishhayaa.nstyak{}tvaa
raagadveshhau vyudasya cha