Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-44 krsi-go-raksya-vanijyam vaishya-karma svabhava-jam paricaryatmakam karma shudrasyapi svabhava-jam

kṛṣigaurakṣyavāṇijyaṃ
vaiśyakarma svabhāvajam
paricaryātmakaṃ karma
śūdrasyāpi svabhāvajam

Play

Vereinfachte Transkription:

krsi-go-raksya-vanijyam
vaishya-karma svabhava-jam
paricaryatmakam karma
shudrasyapi svabhava-jam

 

iTrans:

kR^ishhigaurakshyavaaNijya.n
vaishyakarma svabhaavajam.h
paricharyaatmakaM karma
shuudrasyaapi svabhaavajam.h