Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-09 karyam ity eva yat karma niyatam kriyate ’rjuna sangam tyaktva phalam caiva sa tyagah sattviko matah

kāryamityeva yatkarma
niyataṃ kriyate ’rjuna
saṅgaṃ tyaktvā phalaṃ caiva
sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

karyam ity eva yat karma
niyatam kriyate ’rjuna
sangam tyaktva phalam caiva
sa tyagah sattviko matah

 

iTrans:

kaaryamityeva yatkarma
niyataM kriyate.arjuna
saN^ga.n tyak{}tvaa phala.n chaiva
sa tyaagaH saattviko mataH