Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-07 niyatasya tu sannyasah karmano nopapadyate mohat tasya parityagas tamasah parikirtitah

niyatasya tu saṃnyāsaḥ
karmaṇo nopapadyate
mohāttasya parityāgas
tāmasaḥ parikīrtitaḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

niyatasya tu sannyasah
karmano nopapadyate
mohat tasya parityagas
tamasah parikirtitah

 

iTrans:

niyatasya tu sa.nnyaasaH
karmaNo nopapadyate
mohaattasya parityaagas
taamasaH parikiirtitaH