Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

17-25 tad ity anabhisandhaya phalam yajna-tapah-kriyah dana-kriyas ca vividhah kriyante moksha-kanksibhih

tadityanabhisaṃdhāya
phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ
dānakriyāśca vividhāḥ
kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

tad ity anabhisandhaya
phalam yajna-tapah-kriyah
dana-kriyas ca vividhah
kriyante moksha-kanksibhih

 

iTrans:

tadityanabhisa.ndhaaya
phalaM yaGYatapaHkriyaaH
daanakriyaashcha vividhaaH
kriyante mokshakaaN^kshibhiH