Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

16-18 ahankaram balam darpam kamam krodham ca samsritah mam atma-para-dehesu pradvisanto ’bhyasuyakah

ahaṃkāraṃ balaṃ darpaṃ
kāmaṃ krodhaṃ ca saṃśritāḥ
māmātmaparadeheṣu
pradviṣanto ’bhyasūyakāḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

ahankaram balam darpam
kamam krodham ca samsritah
mam atma-para-dehesu
pradvisanto ’bhyasuyakah

 

iTrans:

aha.nkaaraM balaM darpa.n
kaamaM krodha.n cha sa.nshritaaH
maamaatmaparadeheshhu
pradvishhanto.abhyasuuyakaaH