Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

15-17 uttamah purushas tv anyah paramatmety udahrtah yo loka-trayam avisya bibharty avyaya ishvarah

uttamaḥ puruṣastvanyaḥ
paramātmetyudhāhṛtaḥ
yo lokatrayamāviśya
bibhartyavyaya īśvaraḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

uttamah purushas tv anyah
paramatmety udahrtah
yo loka-trayam avisya
bibharty avyaya ishvarah

 

iTrans:

uttamaH purushhastvanyaH
paramaatmetyudhaahR^itaH
yo lokatrayamaavishya
bibhartyavyaya iishvaraH