Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

15-02 adhas cordhvam prasrtas tasya sakha guna-pravrddha visaya-pravalah adhas ca mulany anusantatani karmanubandhini manushya-loke

adhaścordhvaṃ prasṛtāstasya śākhā
guṇapravṛddhā viṣayapravālāḥ
adhaśca mūlānyanusaṃtatāni
karmānubandhīni manuṣyaloke

Play

Vereinfachte Transkription:

adhas cordhvam prasrtas tasya sakha
guna-pravrddha visaya-pravalah
adhas ca mulany anusantatani
karmanubandhini manushya-loke

 

iTrans:

adhashchordhvaM prasR^itaastasya shaakhaa
guNapravR^iddhaa vishhayapravaalaaH
adhashcha muulaanyanusa.ntataani
karmaanubandhiini manushhyaloke