Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

13-17 jyotisam api taj jyotis tamasah param ucyate jnanam jneyam jnana-gamyam hridi sarvasya visthitam

jyotiṣāmapi tajjyotis
tamasaḥ paramucyate
jñānaṃ jñeyaṃ jñānagamyaṃ
hṛdi sarvasya viṣṭhitam

Play

Vereinfachte Transkription:

jyotisam api taj jyotis
tamasah param ucyate
jnanam jneyam jnana-gamyam
hridi sarvasya visthitam

 

iTrans:

jyotishhaamapi taj{}jyotis
tamasaH paramuchyate
GYaanaM GYeyaM GYaanagamya.n hR^idi sarvasya vishhThitam.h