Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

11-42 yac cavahasartham asat-krto ’si vihara-sayyasana-bhojanesu eko ’tha vapy acyuta tat-samaksham tat ksamaye tvam aham aprameyam

yaccāvahāsārthamasatkṛto ’si
vihāraśayyāsanabhojaneṣu
eko ’thavāpyacyuta tatsamakṣaṃ
tatkṣāmaye tvāmahamaprameyam

Play

Vereinfachte Transkription:

yac cavahasartham asat-krto ’si
vihara-sayyasana-bhojanesu
eko ’tha vapy acyuta tat-samaksham
tat ksamaye tvam aham aprameyam

 

iTrans:

yach{}chaavahaasaarthamasatkR^ito.asi
vihaarashayyaasanabhojaneshhu
eko.athavaapyachyuta tatsamaksha.n
tatkshaamaye tvaamahamaprameyam.h