Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

07-17 tesam jnani nitya-yukta eka-bhaktir visisyate priyo hi jnanino ’tyartham aham sa ca mama priyah

teṣāṃ jñānī nityayukta ekabhaktirviśiṣyate
priyo hi jñānino ’tyarthamahaṃ sa ca mama priyaḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

tesam jnani nitya-yukta eka-bhaktir visisyate
priyo hi jnanino ’tyartham aham sa ca mama priyah

 

iTrans:

teshhaa.n GYaanii nityayuk{}ta ekabhak{}tirvishishhyate .
priyo hi GYaanino.atyarthamahaM sa cha mama priyaH