Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

05-14 na kartrtvam na karmani lokasya srjati prabhuh na karma-phala-samyogam svabhavas tu pravartate

na kartṛtvaṃ na karmāṇi
lokasya sṛjati prabhuḥ
na karmaphalasaṃyogaṃ
svabhāvastu pravartate

Play

Vereinfachte Transkription:

na kartrtvam na karmani
lokasya srjati prabhuh
na karma-phala-samyogam
svabhavas tu pravartate

 

iTrans:

na kartR^itva.n na karmaaNi
lokasya sR^ijati prabhuH
na karmaphalasa.nyogaM
svabhaavastu pravartate