Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

05-12 yuktah karma-phalam tyaktva shantim apnoti naisthikim ayuktah kama-karena phale sakto nibadhyate

yuktaḥ karma phalaṃ tyaktvā
śāntimāpnoti naiṣṭhikīm
ayuktaḥ kāmakāreṇa
phale sakto nibadhyate

Play

Vereinfachte Transkription:

yuktah karma-phalam tyaktva
shantim apnoti naisthikim
ayuktah kama-karena
phale sakto nibadhyate

 

iTrans:

yuk{}taHkarmaphalaM tyak{}tvaa
shaantimaap{}noti naishhThikiim.h
ayuk{}taH kaamakaareNa
phale sak{}to nibadhyate